اخبار

اخبار و مطالب خبری

16

سقف معافیت مالیاتی حقوق کارکنان در سال 1400

محاسبه شده بر اساس مقررات جزء 4 بند الف تبصره ۱۲ لایحه بودجه مصوب سال 1400و تایید شده توسط بخشنامه 300/105678 در تاریخ 1399/12/27 (لینک)

۴- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۴۰۰ مبلغ چهارصد و هشتاد میلیون (۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایا (به استثنا ء قضات و مشمولین تبصره‌های (۱) و (۲) ماده (۸۷) قانون مالیاتهای مستقیم و با رعایت ماده (۵) قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هیأت علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مصوب ۱۳۶۸/۱۲/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی) و کارانه به‌شرح زیر می‌باشد:

 

۱ـ۴- نسبت به مازاد چهارصد و هشتاد میلیون  (۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا نهصد و شصت میلیون (۹۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال ده درصد (۱۰%)

۲ـ۴- نسبت به مازاد نهصد و شصت میلیون (۹۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون (۱.۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال: پانزده درصد (۱۵%)

۳ـ۴- نسبت به مازاد یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون  (۱.۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰)  ریال تا دو میلیارد و صد و شصت میلیون (۲.۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال: بیست درصد (۲۰% )

۴ـ۴- نسبت به مازاد دو میلیارد و صد و شصت میلیون (۲.۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون (۲.۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال: بیست و پنج درصد (۲۵ %)

۵ ـ۴- نسبت به مازاد دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون  (۲.۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا سه میلیارد و هشتصد و چهل میلیون (۳.۸۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال: سی درصد (۳۰%)

۶ ـ۴- نسبت به مازاد سه میلیارد و هشتصد و چهل  میلیون(۳.۸۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال: سی و پنج درصد (۳۵%)

میزان معافیت مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (۵۷) قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده (۱۰۱) قانون مالیات‌های مستقیم سالانه به مبلغ سیصدو شصت میلیون (۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

 

شرکت نرم‌افزار و سخت‌افزار ایران (نوسا) مسئولیت درستی جداول زیر محاسبه شده بر اساس لایحه فوق را  نمی‌پذیرد.

لطفاً قانون را با دقت مطالعه و با استناد به آن محاسبات مورد نظر خود را انجام دهید.

Actions: E-mail | Permalink |

Post Rating