کاربری نرم‌افزار انبار و کنترل موجودی نوسا


تنظيم برگه موجودي ابتداي دوره انبار

در اين ويدئوي آموزشي با نحوه تنظيم برگه موجودي ابتداي دوره انبار به عنوان بخشي از فرآِيند آغاز سال مالي جديد آشنا خواهيد شد.