کاربری نرم‌افزار دریافت و پرداخت نوسا


تنظيم سند افتتاحيه دريافت و پرداخت
در اين ويدئوي آموزشي با نحوه تنظيم سند افتتاحيه دريافت و پرداخت، به عنوان بخشي از فرآيند آغاز سال مالي جديد آشنا مي شويد.