کاربری نرم‌افزار حسابداری هدیه نوسا


تعريف درخت حساب ها در نرم‌افزار حسابداري هديه نوسا

در اين ويدئوي آموزشي با نحوه ي تعريف ساختار حساب ها به عنوان بخشي از پيش نيازهاي کار با نرم‌افزار حسابداري هديه نوسا آشنا خواهيد شد.12