همایش سیستم‌های ERP و سیستم‌های یکپارچه مالی، نقاط تمایز و وجوه اشتراک (دی90، شیراز)

یک خطای بحرانی اتفاق افتاده است

همایش سیستم های ERP و سیستم های یکپارچه مالی ، نقاط تمایز و وجوه اشتراک (دی90 - شیراز)

تصاویر همایش

نظرات و پیشنهادات شما