همایش سیستم‌های ERP و سیستم‌های یکپارچه مالی، نقاط تمایز و وجوه اشتراک (آذر90 - مشهد)

یک خطای بحرانی اتفاق افتاده است

همایش سیستم های ERP و سیستم های یکپارچه مالی ، نقاط تمایز و وجوه اشتراک (آذر90 - مشهد)

تصاویر همایش

نظرات و پیشنهادات شما