همایش سراسری سیستم مالی یکپارچه نوسا (دی 89 - تهران)

یک خطای بحرانی اتفاق افتاده است

تصاویر همایش

همایش سراسری سیستم مالی یکپارچه نوسا(دی89 - تهران)