همایش روباتِ مالی - ژرف اندیشی یا ساده‌انگاری

یک خطای بحرانی اتفاق افتاده است

همایش روباتِ مالی، ژرف اندیشی یا ساده‌انگاری

تصاویر میهمانان و پرسنل

همایش روبات مالی