مراحل بستن سال قبل و افتتاح سال جدید


در پایان هر سال مالی و به دنبال آن در شروع سال مالی جدید، در هر یک از این نرم‌افزارها، عملیاتی به عنوان عملیات پایان سال جاری و آغاز سال جدید انجام می‌گیرد. برای انجام مراحل هر یک از ‌نرم‌افزارها می‌توانید از ویدئوها و یا سایر مستندات موجود استفاده نمایید. جهت آشنایی با مسیر کلی هر یک از ‌نرم‌افزارها برای انجام عملیات پایان سال ابتدا مستند مربوطه را از طریق لینک زیر مطالعه بفرمایید.
عملیات مربوط به پایان و آغاز دوره مالی نرم‌افزارهابررسی صحت اطلاعات در نرم‌افزار حسابداری نوسا
تنظیم سند سود و زیان در نرم‌افزار حسابداری نوسا
تنظیم سند اختتامیه در نرم‌افزار حسابداری نوسا
بررسی صحت اطلاعات در نرم‌افزار دریافت و پرداخت نوسا
تنظیم سند اختتامیه در نرم‌افزار دریافت و پرداخت نوسا
انبارگردانی در نرم‌افزار انبار و کنترل موجودی نوسا
تنظیم برگه انتهای دوره انبار و کنترل موجودی نوسا
ایجاد سال مالی جدید در سیستم مالی یکپارچه نوسا
تنظیم سند افتتاحیه حسابداری
تنظیم سند افتتاحیه دریافت و پرداخت
تنظیم برگه موجودی ابتدای دوره انبار